Proyektong Pag-unlad ng Dumbarton Koridor

English | Español 中文 (简化的) | 中文 (傳統的)

Buod ng Proyekto

Ang layunin ng Proyektong Pagp-unlad ng Dumbarton Koridor (Proyekto) upang mapaunlad at mapagkatiwalaan ang byahe ng ating serbisyong sasakyang pam-publiko. Kasama sa Proyekto ang pagkabit ng isang Sistema na Transit Signal Priority (TSP), mga bus-queue-jumps, at pagpabuti ng mga bus stop at paglilipat nito. Ang pagpaunlad ay upang masiguro na ang State Route 84 koridor sa mga lungsod ng Union City, Fremont, Menlo Park at Palo Alto ay makapagbigay ng serbisyong sasakyan at lalong mahusay na koneksiyon ng mga residente sa mga negosyo, sa South Bay at sa mga sentro ng trabaho sa East Bay at sa Peninsula.

Pananalaysay ng Proyekto

  • Pagluklok ng teknolohiya na Transit Signal Priority (TSP), na magdudulot ng prayoridad sa pagdating na bus at karagdagan na panahon sa ‘green light’ para mabawasan ang paghintay sa ‘red light’.
  • Bus Queue-Jump Signals, upang mauna ang mga mga bus sa ibang nakapilang mga sasakyan, na sa kadalasan ay nasa ‘right-turn lane’ (tingnan ang graphic sa kanan).
  • Pagpabuti nang Bus Stop, kasama rito ang pagsimento ng planter strips at pagsa-ayos ng sidewalk upang mapahusay ang kaligtasan ng mga sumasakay at ang daanan patungo sa bus stop.
  • Pagpahaba ng Bus Stop, magdudulot sa mga bus ng karagdagang lugar para luminya sa gilid ng bangketa sa mga tigilan, at maisa-ayos ang pag-akyat ng mga pasahero, samantalang mapahusay din ang daloy ng trapik.
  • Paglipat ng Bus Stop, binabalak na ilipat ang mga napiling bus stop mula sa ‘near-side’ (bago magtrapik signal) hanggang sa ‘far-side’ sa interseksyon (lampas ng trapik signal). Magbubunga ito ng mga bus na gagamit ng transit signal priority upang mapabilis ang biyahe sa mga naka-signal na interseksyon. (Tingnan sa ibaba).
  • Pag-alis ng Bus Stop, pagbawas ng oras ng biyahe kapag pinahaba ang pagitan ng mga tigilan, base sa dami ng sumasakay, distansya ng mga bus stop, at ang mga kina-kailangan ng pang-lokal.

Mapa ng East Bay Project

Mapa ng Peninsula Project

Fact Sheet ng Proyekto

Madalas na Katanungan (FAQ)

Mga Kasosyo sa Proyekto

Metropolitan Transportation Commission, California Department of Transportation, City of Union City, City of Fremont, City of Menlo Park, City of Palo Alto, at Stanford University

Mga Kasosyo sa Pagpopondo

Ang Proyekto ay popondohan ng Komisyon ng Metropolitan Transportation (MTC), Komisyon ng Alameda County Transportation(ACTC), Measure B, Pondo ng California Climate Investment Low Carbon Transit Operations Program ( LCTOP)  at Stanford University.

Impormasyon sa Puna ng Publiko

Malugod naming tatanggapin ang inyong katanungan, komento o pag-aalaala tungkol sa binabalak na Proyektong Pagpaunlad. Maaring itawag ito sa 510-891-7293 o ipadala ng email sa planning@actransit.org bago bago ika-23 ng Oktubre, 2020.

Namungkahing Mga Improvement, Relokasyon at Konsolidasyon sa Dumbarton Corridor Bus Stop